Projekt „Etap końcowy renowacji kompleksu Archikatedry Lubelskiej – renowacja północnego skrzydła dawnego Kolegium Jezuickiego oraz rewitalizacja kompleksu Kurii Metropolitalnej w Lublinie” dotyczy działań rewitalizacyjnych kompleksu Archikatedry Lubelskiej poprzez renowację zabudowań północnego skrzydła dawnego Kolegium Jezuickiego oraz obiektów Kurii Metropolitarnej.

Odnosi się do końcowego etapu renowacji kompleksu Archikatedry Lubelskiej, a więc dawnych zabudowań wzniesionych przez Zakon Towarzystwa Jezusowego w XVI wieku. Dopełnieniem prac przy dawnym Kolegium Jezuickim są działania rewitalizacyjne w zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynkach Kurii Metropolitalnej będących własnością Archidiecezji Lubelskiej.

Projekt jest inwestycją o znaczeniu dla całego miasta. Decyduje o tym: 1) znaczenie kompleksu Archikatedry Lubelskiej i obiektów kurialnych nie tylko jako ważnego miejsca dla historii Lublina, w szczególności jako elementu jego wielokulturowości ale także dla Lubelszczyzny; 2) zakres projektu, przyczyniający się do realizacji nie tylko Strategii Rozwoju Miasta Lublin, w szczególności w odniesieniu do rewitalizacji dzielnic, rozwoju turystyki, oraz spójności społeczno-gospodarczej miasta ale także do realizacji założeń strategicznych Województwa Lubelskiego; 3) oddziaływanie projektu na obszarze Gminy-Miasta Lublin (miasto na prawach powiatu): zarówno w odniesieniu do komplementarności z projektami realizowanymi w Mieście Lublin, jak i w związku ze zwiększaniem atrakcyjności inwestycyjnej stolicy regionu jako miejsca o wysokich walorach kulturowych oraz poprawą warunków życia mieszkańców.

Interesariuszami Projektu są:
- mieszkańcy Gminy-Miasta Lublin oraz przyległych gmin,
- turyści,
- podmioty gospodarcze działające w sferze okołokulturalnej, turystyki oraz socjalno-społecznej,
- władze lokalne,
- mieszkańcy województwa lubelskiego.

PRODUKTAMI realizowanego Projektu są:
- zrewitalizowane obszary na terenie Starego Miasta i Śródmieścia
- profesjonalnie zagospodarowane tereny zielone
- utworzona strefa bezpieczeństwa
- przebudowane chodniki w kompleksie kurialnym

„Miękkimi” aspektami realizowanego Projektu są
wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszarów miejskich
poprawa warunków życia mieszkańców (podnoszenie standardu życia)
przywrócenie ładu architektonicznego i wartości historycznych majątku o wartości kulturowej
unowocześnienie istniejącej infrastruktury
poprawa bezpieczeństwa
wprowadzenie nowych funkcji społeczno-gospodarczych na obszarach miejskich, w tym w obiektach zabytkowych
zwiększenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Cel główny projektu: Lepsze wykorzystanie obszarów miejskich do funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, społecznych i kulturalnych oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu i jakości życia mieszkańców poprzez rewitalizację dawnego Kolegium Jezuickiego i kompleksu Kurii Metropolitarnej.

Cele pośrednie:
- wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej / kulturalnej / turystycznej
- zwiększenie powierzchni terenów zrewitalizowanych
- utworzenie nowego miejsca pracy.

Projekt uwzględnił potrzeby interesariuszy oczekujących na: wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów miejskich, poprawa warunków życia mieszkańców (podnoszenie standardu życia), unowocześnienie istniejącej infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa, wprowadzenie nowych funkcji społeczno-gospodarczych na obszarach miejskich, w tym w obiektach zabytkowych, zwiększenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców